PROJEKČNÍ PRÁCE V OBLASTI STAVEBNICTVÍ

GEODETICKÉ PRÁCE

DIAGNOSTICKÉ PRŮZKUMY

KOORDINÁTOR BOZP

STAVEBNÍ DOZOR

PASPORTIZACE A MONITORING STAVEB

Při realizaci velkých inženýrských, dopravních, tunelových či pozemních staveb nabízíme zdokumentování vlivu výstavby na okolní objekty pomocí tzv. pasportizace.

Principem pasportizace je zdokumentovat skutečný stavebně-technický stav okolních objektů před začátkem výstavby díla. Toto řešení zahrnuje jak zaznamenání rozsahu poruch do pasportních listů, pořízení fotodokumentace, popř. i videodokumentace.

  • Účelem vytvořené pasportizace a technického posudku je pořídit důkazní podklad pro hodnocení dopadu výstavby na stavebně-technický stav objektů a současně důkazní prostředek použitelný při eventuálních úhradách škod, při jednání s pojišťovnami či při soudních jednáních a podobně.

  • Po dokončení stavebního díla provádíme u vybraných objektů tzv. repasportizaci, tedy zaznamenání stavebnětechnického stavu po ukončení stavby a porovnání tohoto stavu se stavem před zahájením výstavby díla. Touto repasportizací klient získá informace, jakým způsobem jeho stavební činnost ovlivnila okolní objekty a zda případně změny v objektech skutečně souvisejí s jeho činností.


Jako další činnost nabízíme Pasport stavby (dle stavebního zákona) - zjednodušená dokumentace stavby – obsahuje popis stavby, jednotlivých konstrukcí a dále zjednodušené výkresy stavby s ověřenými a zaměřenými rozměry dílčích konstrukcí. Tento pasport stavby nám slouží pro samotný návrh rekonstrukce, modernizace či energetické optimalizace, pro jednání s úřady a dotčenými orgány.

Chceme-li rekonstruovat či modernizovat objekt a nemáme k dispozici žádné podklady nebo jsou podklady neaktuální a neodpovídají aktuální skutečnosti. Dále je možné ho použít jako podklad pro vypracování průkazu energetické náročnosti (PENB).

Základním výstupem pasportu stavby jsou půdorysy, řez, pohledy, a fotodokumentace stavby.
Cena pasportu je závislá na podrobnosti dokumentace, členění a velikosti.

Nedílnou součástí staveb je provádění tzv. monitoringu z důvodu ovlivnění okolí při stavebních pracích. Monitoring sestává z provádění měření a sledování jak vlastní realizované konstrukce, tak i objektů a okolí stavbou a stavební činností ovlivněných. Zejména se jedná o ovlivnění vlivem poklesů, vibrací, změnou hydrogeologických podmínek, seizmickými účinky od trhacích prací a stavebních strojů apod. Sledovány jsou především deformace, náklony, poklesy, vznik a vývoj poruch nebo i zatížení hlukem.

V rámci činností spojených s monitoringem stavby byl vyvinut i vlastní firemní databázový systém GEOSPACE, který byl s úspěchem použit při stavbách.