PROJEKČNÍ PRÁCE V OBLASTI STAVEBNICTVÍ

GEODETICKÉ PRÁCE

DIAGNOSTICKÉ PRŮZKUMY

KOORDINÁTOR BOZP

STAVEBNÍ DOZOR

IG PRŮZKUMY

Projekty průzkumů (zejména budoucích liniových staveb a mimoúrovňových silnic) zahrnují:

 • návrh úpravy terénu,
 • situování a vytyčení průzkumných děl,
 • realizaci průzkumných vrtů a penetračních sond,
 • odběr vzorků zemin, vod hornin a laboratorní rozbory,
 • hydrodynamické zkoušky,
 • geofyzikální a korozní průzkum,
 • geodetické zaměření průzkumných vrtů,
 • zpracování a digitalizace dat,
 • stabilitní výpočty vybraných příčných profilů,
 • posouzení hydrogeologických, geologických, geotechnických a kontaminačních poměrů předmětného území,
 • vypracování závěrečné zprávy
 • a návrh doporučení pro výstavbu v etapě DSP.