PROJEKČNÍ PRÁCE V OBLASTI STAVEBNICTVÍ

GEODETICKÉ PRÁCE

DIAGNOSTICKÉ PRŮZKUMY

KOORDINÁTOR BOZP

STAVEBNÍ DOZOR

GEODETICKÉ PRÁCE

Naše společnost nabízí široké portfolio standardních geodetických služeb a činností. Zajišťujeme výkon geodetických prací v celém procesu výstavby.

 • Provádíme geometrické plány pro vyznačení budovy (nezbytný doklad ke kolaudaci),
 • vyznačení rozestavěné budovy (obvykle k získání hypotéky),
 • rozdělení pozemku,
 • změnu hranice pozemku,
 • doplnění katastru o pozemek vedený dosud ve zjednodušené evidenci,
 • vyznačení věcného břemene (práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného),
 • vytyčení vlastnické hranice pozemků evidovaných v katastru nemovitostí, včetně hranic evidovaných dosud ve zjednodušené evidenci


Dále práce z oboru inženýrské geodézie:

 • vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení stavby:
  • geodetické zaměření dokončené stavby a vyhotovení geodetické části DSP,
  • vytyčení prostorové polohy, tvaru a rozměru objektů stavby a terénní úpravy
  • vyznačení půdorysu budoucí stavby v terénu,
  • výškové vytyčení dna základové jámy stavby,
  • tvorba mapových podkladů pro projekt jednoduché stavby a terénní úpravy,
  • určení kubatury hmoty (skládek, náspů a výkopů apod.),
  • zaměření a tvorba příčných a podélných řezů,
  • zaměření podlahové plochy prostor určených k pronájmu a další práce dle Vašich požadavků.