PROJEKČNÍ PRÁCE V OBLASTI STAVEBNICTVÍ

GEODETICKÉ PRÁCE

DIAGNOSTICKÉ PRŮZKUMY

KOORDINÁTOR BOZP

STAVEBNÍ DOZOR

MĚŘENÍ RADONU

Jsme schopni v rámci předprojektové přípravy zajistit stanovení radonového indexu , což je nezbytným krokem k získání stavebního povolení. Metodika měření vychází z doporučení SÚJB (Státní úřad pro jadernou bezpečnost).

Odběr vzorku půdního vzduchu probíhá tzv. metodou „ztraceného hrotu“ tak, že se v místě odběru vzorku zatluče dutá tyč s hrotem do hloubky 0,8 m pod stávající terén. Hrot se vyrazí pomocí prorážecího drátu, ze vzniklé dutiny se pomocí výplachové injekční stříkačky odebere půdní vzduch a převede se do přístroje, ve kterém je následně změřena koncentrace radonu.

Na základě těchto měření je stavební pozemek následně začleněn do jedné ze tří kategorií radonového indexu základových půd – nízký, střední, vysoký. Podle stanoveného radonového indexu poté projektant navrhne potřebnou protiradonovou ochranu.